Bạn đang ở mục: Trang chủ » Archive for February, 2014

Hội nghị triển khai công tác hoạt động thừa phát lại Năm 2014

Hội nghị triển khai công tác hoạt động thừa phát lại Năm 2014

Ngày 23/11/2012, Quốc hội ban hành nghị quyết số 36/2012/QH13 về việc tiếp tục thực hiện chế định Thừa pháp lại. Theo đó, việc thí điểm Thừa phát lại theo Nghị quyết số 24/2008/QH12 tại một số...
© 2014 Văn phòng thừa phát lại, Van phong thua phat lai, Thừa Phát lại, Thua phat lai, thừa phát lại Việt Nam – Công ty Luật Dragon