Bạn đang ở mục: Trang chủ » Văn bản pháp lý » Đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký hoạt động văn phòng thừa phát lại

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI

Kính gửi: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh

Tôi tên:……………………..Trưởng Văn phòng Thừa phát lại……………

CMND số:……………………ngày cấp:……………nơi cấp:……………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………

…………………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này đề nghị Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh cấp lại Giấy  đăng ký hoạt động cho Văn phòng Thừa phát lại………………………

Quyết định cho phép thành lập số:……………… do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày:…………………..

Giấy đăng ký hoạt động số:………………… do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày:……………………

Trụ sở tại:………………………………………………………………..

Lý do đề nghị cấp lại:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những gì nêu trên hoàn toàn là sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

TRƯỞNG VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

WWW.GIAOTHONGVIETNAM.VN

© 2012 Văn phòng thừa phát lại, Van phong thua phat lai, Thừa Phát lại, Thua phat lai, thừa phát lại Việt Nam – Công ty Luật Dragon