Bạn đang ở mục: Trang chủ » Văn bản pháp lý » Đơn đề nghị cấp thẻ thừa phát lại và sơ yếu lý lịch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ THỪA PHÁT LẠI

Kính gửi: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh

Tôi tên là ……………………………………………….Nam, nữ:…………………………………

Sinh ngày…………/…………/………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số:…………………………………Ngày cấp:……../………/………

Nơi cấp:…………………………………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

Quyết định bổ nhiệm Thừa phát lại số……………………….. của Bộ Tư pháp ngày…

Hiện nay là Thừa phát lại đang làm việc tại Văn phòng thừa phát lại ……………………….;

Giấy đăng ký họat động số ………………………………………….. do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày……………………………..

Tôi làm đơn này đề nghị được Bộ Tư pháp cấp Thẻ Thừa phát lại (hoặc cấp đổi/cấp lại Thẻ Thừa phát lại).

Khi được cấp Thẻ Thừa phát lại, tôi cam kết sử dụng Thẻ Thừa phát lại đúng mục đích và bảo quản tốt Thẻ Thừa phát lại theo quy định của pháp luật.

Tỉnh (thành phố), ngày……tháng… năm…

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

MẪ SƠ YẾU LÝ LỊCH THỪA PHÁT LẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ảnh màu

4 x 6

SƠ YẾU LÝ LỊCH

I. BẢN THÂN

1. Họ và tên khai sinh: …………………………………………………… Nam, nữ:…….

2. Họ và tên thường dùng:…………………………………………………………………….

3. Ngày, tháng, năm sinh: …./…./…..                  Nơi sinh:………………………….

4. Nguyên quán (ghi rõ xã, phường; quận, huyện; tỉnh, thành phố): …………..

………………………………………………………………………………………………………..

5. Nơi ở hiện nay (ghi rõ xã, phường; quận, huyện; tỉnh, thành phố):………….

…………………………………………………………………………………………………………

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (ghi rõ xã, phường; quận, huyện; tỉnh, thành phố):

7. Dân tộc:………………………………………….. 8. Tôn giáo: ……………………..

9. Xuất thân từ gia đình: ……………………………………………………………………..

10. Trình độ giáo dục phổ thông:…………………………………………………………..

11. Trình độ chuyên môn được đào tạo:………………………………………………….

Ngành học:……………………………………. ……………………………………

12. Trình độ ngoại ngữ: …………………………………………………………..

13. Trình độ tin học……………………….14. Trình độ khác:……………………

15. Ngày vào Đảng: …/…./….                           16. Ngày chính thức: …./…./….

17. Nghề nghiệp hiện nay:…………………………………………………………………….

18. Khen thưởng:…………………………………………………………………………………

19. Kỷ luật:………………………………………………………………………………………..

20. Sức khỏe:       ………..   Chiều cao:………   Cân nặng:…….. kg                              Nhóm máu:……….

21. Khi cần thiết báo tin cho:……………………….. ………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………….

Tel:…………………………………………………………… Fax:……………………………….

II. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Thời gian

(từ tháng/năm đến tháng/năm)

Tên trường  hoặc cơ sở đào tạo Nghành học        (ghi nghành rộng) Hình thức đào tạo(chính quy, tại chức..) Văn bản chứng chỉ (cử nhân, kỹ sư)

III. QUAN HỆ GIA ĐÌNH

(Ghi rõ họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi công tác của bố mẹ đẻ, anh chị, em ruột, vợ hoặc chồng, con)

Quan hệ Họ và tên Năm sinh Nghề nghiệp Nơi công tác

IV. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC (Từ khi đủ 18 đến nay)

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Chức danh,  chức vụ công tác, đơn vị công tác

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

….. Ngày ……tháng ……năm…….

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN HOẶC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

(Ký tên, đóng dấu)

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TPHCM

© 2012 Văn phòng thừa phát lại, Van phong thua phat lai, Thừa Phát lại, Thua phat lai, thừa phát lại Việt Nam – Công ty Luật Dragon