Bạn đang ở mục: Trang chủ » Chức năng - nhiệm vụ » Hội nghị triển khai công tác hoạt động thừa phát lại Năm 2014

Ngày 23/11/2012, Quốc hội ban hành nghị quyết số 36/2012/QH13 về việc tiếp tục thực hiện chế định Thừa pháp lại. Theo đó, việc thí điểm Thừa phát lại theo Nghị quyết số 24/2008/QH12 tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện đến hết ngày 31/12/2015 và tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2015.

Thực hiện Nghị Quyết số 36/2012/QH13 của Quốc hội, ngày 25/03/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 510/QĐ – TTg phê duyệt Đề án “Tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại”.

Ngày 21/10/2013, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 2531/QĐ-BTP phê duyệt đề án “ Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại thành phố Hà Nội”.

Thừa phát lại là một chế định mang trong giai đoạn thí điểm, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chế định này chưa đầy đủ nên trong quá trình triển khai không tránh khỏi khó khăn, vướng mắc.

Đề nghị Bộ Tư pháp phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ tài chính, Bộ Công An sớm ban hành các Thông tư quy định cụ thể về quyền, trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc phối hợp, hỗ trợ hoạt động Thừa phát lại. Đề nghị Bộ Tư pháp sớm nghiên cứu, xây dựng và trình Quốc Hội luật Thừa phát lại.

Hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Năm 2014

- Tham mưu cho Thành ủy, UBND Thành phố ban hành các văn bản phục vụ triển khai thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại trên địa bàn thành phố và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chế định Thừa phát lại đến cán bộ và nhân dân Thủ đô.

- Phối hợp các ngành, đơn vị có liên quan để chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn, tháo gỡ khó khan, vướng mắc trong hoạt động của các Văn phòng thừa phát lại.

Trên đây là báo cáo Kết quả công tác Bổ trợ tư pháp năm 2013 và nhiệm vụ công tác năm 2014, Sở Tư pháp báo cáo Bộ Tư pháp và UBND Thành phố.

Theo nguồn Sở tư pháp Hà Nội

© 2014 Văn phòng thừa phát lại, Van phong thua phat lai, Thừa Phát lại, Thua phat lai, thừa phát lại Việt Nam – Công ty Luật Dragon