Bạn đang ở mục: Trang chủ » Văn bản pháp lý » Mẫu đơn đăng ký họat động văn phòng thừa phát lại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)………….

Chúng tôi gồm các Thừa phát lại có tên trong danh sách sau đây:

STT Họ và tên Năm sinh Quyết định bổ nhiệm Thừa phát lại (số, ngày, tháng, năm) Chữ ký

Quyết định cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại số:…………………………………

ngày…………/…………../………………………………………………………………………………………

đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại với các nội dung sau đây:

1. Tên đầy đủ của Văn phòng Thừa phát lại (ghi bằng chữ in hoa): ………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………… Fax:……………………………………………………………… Email:…………………………………………………………………………………………………………….

Website (nếu có):…………………………………………………………………………………………….

3. Trưởng Văn phòng Thừa phát lại:

Họ và tên:………………………………………………… Nam, nữ:…………………………………….

Sinh ngày……../…………/……………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:……………………………. Ngày cấp:……../………/…………………..

Nơi cấp:………………………………………………………………………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

Quyết định bổ nhiệm Thừa phát lại số:………….. của Bộ Tư pháp ngày ………………….

Chúng tôi xin cam kết vào thời điểm này, chúng tôi:

- Không thuộc các trường hợp bị miễn nhiệm Thừa phát lại theo quy định, không đang hành nghề tại Văn phòng thừa phát lại khác;

- Không đang là chủ doanh nghiệp tư nhân khác;

- Không đang là thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác (trường hợp đang là thành viên hợp danh của công ty khác phải có giấy tờ kèm theo chứng minh sự đồng ý của các thành viên hợp danh còn lại Văn phòng thừa phát lại).

Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung cam kết của mình, cam kết nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

…., ngày…….tháng……năm……
Các Thừa phát lại thành viên
(ký và ghi rõ họ tên)

Tải file tại đây

© 2012 Văn phòng thừa phát lại, Van phong thua phat lai, Thừa Phát lại, Thua phat lai, thừa phát lại Việt Nam – Công ty Luật Dragon