Bạn đang ở mục: Trang chủ » Văn bản pháp lý » Mẫu đơn đề nghị miễn nhiệm thừa phát lại theo nguyện vọng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN NHIỆM THỪA PHÁT LẠI
THEO NGUYỆN VỌNG

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  Nam, nữ: …………………………………………………

Sinh ngày: ………………………../………………………./……………………………………………………………   Nơi sinh: ………………………………………………………………………….

Số CMND:……………………………………………………………………….Ngày cấp:…………/………./……………….Nơi cấp: …………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đã được bổ nhiệm Thừa phát lại theo Quyết định số:…………………………………………………………                                                     ngày ………/……../………………. của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Thẻ Thừa phát lại số:…………………………Cấp ngày …………/………../……………………Nơi cấp: ………………………………………………..

Hiện đang là Thừa phát lại làm việc tại:……………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi làm Đơn này đề nghị được miễn nhiệm Thừa phát lại .

Lý do:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TP.Hồ Chí Minh., ngày…………….tháng…………….năm…………….

Thừa phát lại

(ký và ghi rõ họ  tên)

Tải mẫu file

© 2012 Văn phòng thừa phát lại, Van phong thua phat lai, Thừa Phát lại, Thua phat lai, thừa phát lại Việt Nam – Công ty Luật Dragon