Bạn đang ở mục: Trang chủ » Văn bản pháp lý » Mẫu đơn đề nghị thành lập văn phòng thừa phát lại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố)…………….

Chúng tôi gồm các Thừa phát lại có tên trong danh sách sau đây:

STT Họ và tên Năm sinh Quyết định bổ nhiệm Thừa phát lại (số, ngày, tháng, năm) Ghi chú

đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại với các nội dung sau đây:

1. Tên đầy đủ của Văn phòng Thừa phát lại (ghi bằng chữ in hoa):……………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

2. Địa chỉ trụ sở: ……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:……………………………… Fax:……………………………….. Email:……………………..

Website (nếu có):………………………………………………………………………………………………

3. Trưởng Văn phòng Thừa phát lại :

Họ và tên:………………………………………………… Nam, nữ:………………………………………..

Sinh ngày……../…………/……………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số:……………………………. Ngày cấp:……../………/……………………

Nơi cấp:…………………………………………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

Quyết định bổ nhiệm Thừa phát lại số:………….. của Bộ Tư pháp ngày …………………..

Chúng tôi xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

…., ngày…….tháng……năm……
Các Thừa phát lại thành viên
(ký và ghi rõ họ tên)

Tải file tại đây

© 2012 Văn phòng thừa phát lại, Van phong thua phat lai, Thừa Phát lại, Thua phat lai, thừa phát lại Việt Nam – Công ty Luật Dragon