Bạn đang ở mục: Trang chủ » Văn bản pháp lý » Mẫu sơ yếu lý lịch thành lập thừa phát lại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ảnh màu

4 x 6

SƠ YẾU LÝ LỊCH

I. BẢN THÂN

1. Họ và tên khai sinh: …………………………………………………… Nam, nữ:…….

2. Họ và tên thường dùng:…………………………………………………………………….

3. Ngày, tháng, năm sinh: …./…./…..                  Nơi sinh:………………………….

4. Nguyên quán (ghi rõ xã, phường; quận, huyện; tỉnh, thành phố): …………..

………………………………………………………………………………………………………..

5. Nơi ở hiện nay (ghi rõ xã, phường; quận, huyện; tỉnh, thành phố):………….

…………………………………………………………………………………………………………

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (ghi rõ xã, phường; quận, huyện; tỉnh, thành phố):

7. Dân tộc:………………………………………….. 8. Tôn giáo: ……………………..

9. Xuất thân từ gia đình: ……………………………………………………………………..

10. Trình độ giáo dục phổ thông:…………………………………………………………..

11. Trình độ chuyên môn được đào tạo:………………………………………………….

Ngành học:……………………………………. ……………………………………

12. Trình độ ngoại ngữ: …………………………………………………………..

13. Trình độ tin học……………………….14. Trình độ khác:……………………

15. Ngày vào Đảng: …/…./….                           16. Ngày chính thức: …./…./….

17. Nghề nghiệp hiện nay:…………………………………………………………………….

18. Khen thưởng:…………………………………………………………………………………

19. Kỷ luật:………………………………………………………………………………………..

20. Sức khỏe:       ………..   Chiều cao:………   Cân nặng:…….. kg                              Nhóm máu:……….

21. Khi cần thiết báo tin cho:……………………….. ………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………….

Tel:…………………………………………………………… Fax:……………………………….

II. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Thời gian

(từ tháng/năm đến tháng/năm)

Tên trường  hoặc cơ sở đào tạo Nghành học        (ghi nghành rộng) Hình thức đào tạo(chính quy, tại chức..) Văn bản chứng chỉ (cử nhân, kỹ sư)

III. QUAN HỆ GIA ĐÌNH

(Ghi rõ họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi công tác của bố mẹ đẻ, anh chị, em ruột, vợ hoặc chồng, con)

Quan hệ Họ và tên Năm sinh Nghề nghiệp Nơi công tác

IV. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC (Từ khi đủ 18 đến nay)

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Chức danh,  chức vụ công tác, đơn vị công tác

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

….. Ngày ……tháng ……năm…….

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN HOẶC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

(Ký tên, đóng dấu)

Tải file tại đây

© 2012 Văn phòng thừa phát lại, Van phong thua phat lai, Thừa Phát lại, Thua phat lai, thừa phát lại Việt Nam – Công ty Luật Dragon