Bạn đang ở mục: Trang chủ » Văn bản pháp lý » Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động thừa phát lại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

CỦA VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI

Kính gửi: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh

Tên Văn phòng Thừa phát lại:……………………………………………………….

Quyết định cho phép thành lập số:…………………………………………………

do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày ……tháng….. năm……

Giấy đăng ký hoạt động số:………………………………………………………

do Sở Tư pháp thành phố cấp ngày……tháng….. năm……….

Địa chỉ trụ sở:…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Điện thoại:…………………………. Fax:……………………………………….

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động như sau:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Văn phòng Thừa phát lại ……………………….. xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông báo này và đề nghị Sở Tư pháp ghi nội dung thay đổi vào Giấy đăng ký hoạt động.

TP. Hồ Chí Minh, ngày….. tháng…… năm……

TRƯỞNG VĂN PHÒNG VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Tải file mẫu tại đây

© 2012 Văn phòng thừa phát lại, Van phong thua phat lai, Thừa Phát lại, Thua phat lai, thừa phát lại Việt Nam – Công ty Luật Dragon