Bạn đang ở mục: Trang chủ » Văn bản pháp lý » Phiếu đề nghị cung cấp thông tin văn phòng thừa phát lại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh

Tên cá nhân/cơ quan, tổ chức đề nghị: …………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đề nghị cung cấp thông tin về Văn phòng Thừa phát lại: ……………………………………………………………………………..

Thông tin cụ thể đề nghị cung cấp gồm:

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TP. Hồ Chí Minh., ngày…… tháng…… năm……

Cá nhân /Thủ trưởng cơ quan, tổ chức đề nghị

(ký và ghi rõ họ tên/ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI

© 2012 Văn phòng thừa phát lại, Van phong thua phat lai, Thừa Phát lại, Thua phat lai, thừa phát lại Việt Nam – Công ty Luật Dragon